İlaçlar

Karbamazepin: Nöbet İlaçlarının Yan Etkileri ve Dozu

Güncelleme Tarihi Ekim 12, 2021 by MTE Yaşam

Asetaminofen, albendazol, alprazolam, aprepitant, buprenorfon, bupropion, sitalopram, klonazepam, klozapin, kortikosteroidler (örn., prednizolon, deksametazon), siklosporin, dikumarol, dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri (örn. , imatinib, itrakonazol, lamotrijin, levotiroksin, metadon, methsuximide, mianserin, midazolam, olanzapin, oral ve diğer hormonal kontraseptifler, okskarbazepin, paliperidon, fensuksimid, fenitoin, sirrikuantel, rizikolimus, prazikuantel, razagalin, proteazin inhibitörü topiramat, tramadol, trazodon, trisiklik antidepresanlar (örn., imipramin, amitriptilin, nortriptilin), valproat, varfarin, ziprasidon, zonisamid Eşzamanlı ilaç düzeylerinde azalma Konsantrasyonu izleyin ve birlikte kullanılan ilaç(lar)ın doz ayarlamasını düşünün

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir